תקנון

תקנון שימוש באתר אלעד - תיאטרון אילת והערבה

נכון ליום: 1.11.2017

כללי:
אתר זה הוקם על ידי אלעד – תיאטרון אילת והערבה (ע"ר) (להלן: "תיאטרון אלעד") ומשמש לפרסום פעילות תיאטרון אלעד ולרכישת כרטיסים ומנויים להצגות המועלות בו באמצעות כרטיס אשראי. האתר הוא בבעלות תיאטרון אלעד ומנוהל על ידו (להלן: "האתר").
התקנון מופנה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר זה הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן ואת ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם. הינך מצהיר כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד תיאטרון אלעד ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו. במקרה בו אינך מסכים לתנאים אלה, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

תיאטרון אלעד, שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים המוצעים בו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל  עת.

הגדרות:
בתקנון זה, יהיה למונחים הבאים, הפירוש שלצידם, כדלקמן

 "משתמש"- אדם המזמין כרטיס להופעה באמצעות אתר זה ו/או כל אדם אחר הגולש באתר.

"כרטיס להופעה" או "הכרטיס"- כרטיס לאחת מההופעות שבלוח ההופעות שבאתר המוצעות למכירה באתר.

"עסקה"- הזמנת כרטיס להופעה באמצעות כרטיס אשראי באתר או בשיחה טלפונית עם מוקד ההזמנות.

"שירות" או "שירותים"- אפשרויות רכישת הכרטיסים להופעות באמצעות האתר. מובהר כי הזמנת השירותים באמצעות אתר זה הינה ותיחשב לכל דבר ועניין הזמנת כרטיסים.

"עמוד התשלום" - העמוד באתר, שבו יש למלא את פרטי כרטיס האשראי ופרטיו האישיים של המזמין כתנאי לביצוע עסקה.

זכויות באתר:
התוכן באתר, לרבות טקסט, שמע, תמונות, וידאו, גרפיקה מידע וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "המידע"), מוגן בזכויות יוצרים. הנך רשאי להשתמש במידע רק לשם רכישת כרטיסים כמותר על פי דין. כל שימוש אחר יעשה רק בהרשאה מפורשת של תיאטרון אלעד.
כל הזכויות במידע המופיע באתר אשר מקורו בתיאטרון אלעד, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכות כולן לתיאטרון אלעד. המידע באתר נועד לשימושו האישי של המשתמש ואין לעשות בו שימוש מסחרי. למעט עותק בודד לצרכים אישיים של המשתמש, אין להעתיק, לשכפל או להדפיס מידע כלשהו המאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי.

ביצוע עסקאות ותשלום:
מלאי הכרטיסים למופעים השונים של המוצעים באתר הינו מוגבל וביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים. תיאטרון אלעד רשאי לשנות את כל המחירים המפורסמים באתר בכל עת וללא מתן הודעה כלשהי והמשתמש (כהגדרתו להלן) מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד תיאטרון אלעד ו/או מי מטעמו בעניין זה.

ביצוע עסקה באתר או באמצעות המוקד הטלפוני, ייעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים (להלן "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום ובכללם פרטי כרטיס אשראי תקף. כרטיס האשראי יחויב בגין העסקה במועד ביצוע ההזמנה וייעשה בחיוב אחד. ההזמנה שמבצע הרוכש צריכה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים לצורך ההזמנה ולצורך חיובו של הרוכש. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה. במידה והרוכש יקבל הודעה במהלך ביצוע ההזמנה ו/או לאחר ביצוע ההזמנה, בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה ו/או לא קיבל אישור הזמנה בדואר אלקטרוני, על הרוכש יהיה לפנות אל משרדי תיאטרון אלעד בטלפון 050-6706009.

על רוכש הכרטיס/ים לוודא כי בעת ביצוע הרכישה מילא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. באם בעת ביצוע הרכישה ימסור הרוכש פרט/י זיהוי שגוי/ים או כוזב/ים, לא יהיה בידי תיאטרון אלעד להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. הקלדת פרטי זיהוי כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין, ותיאטרון אלעד שומר לעצמו את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי כוזבים.

זכויות רוכש כרטיס כניסה הינן לצפות במופע/ אירוע /אתר שלגביו נרכש הכרטיס בלבד וזכותו זו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתרים הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות בתקנון ובאתר האירוע/ המופע.

נכים ובעלי מוגבלויות אשר כניסתם לאתר ו/או דרכי ואופן ישיבתם מצריכים טיפול מיוחד, כגון מקומות ישיבה נגישים לנכים מוזמנים לבצע רכישה טלפונית דרך מחלקת שיווק ומכירות של תיאטרון אלעד בטלפון: 050-6706009.

איסוף כרטיסים:
בעת ביצוע העסקה יש לבחור את אופן איסוף הכרטיסים לפי האפשרויות הניתנות בעת ביצוע ההזמנה.

איסוף בקופה:
כרטיס להופעה, שהוזמן באמצעות האתר או במוקד הטלפוני יהיה זמין לאיסוף על-ידי המזמין ביום ההופעה בקופות, אשר יוצבו בסמוך לאולם או המתחם בו מתקיימת ההופעה, החל מחצי שעה לפני מועד פתיחת הדלתות, המפורסם באתר, ולא יאוחר מעשר (10) דקות לאחר תחילת ההופעה. איסוף הכרטיס להופעה כפוף להצגת אותו כרטיס אשראי באמצעותו הוזמן הכרטיס בצירוף תעודה מזהה עם תמונה, וכן הצגת העתק מהודעת הדואר האלקטרוני, המאשרת את ביצוע העסקה.

מאחרים:
לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד! ולא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום. נוסף על כך באחריות הרוכש להגיע לפני תחילת ההופעה לקופה ולאסוף את הכרטיסים.

איסוף מראש:
מזמין, אשר ירצה לאסוף מראש כרטיס שהזמין עוד לפני מועד ההופעה, יוכל לעשות זאת רק בתיאום מראש עם משרדי התיאטרון בטלפון: 050-6706009.

מדיניות ביטול עסקה:            
ביטול כרטיסים למנוי ו/או כרטיסים שנרכשו ברכישה פרטית ניתן לבטל 24 שעות טרם קיומו של המופע. לא בוטלו הכרטיסים כאמור, יחוייב המנוי בגין המופע במלואו וברכישת כרטיסים באופן פרטי לא תוחזר עלות הכרטיס. ביטול עסקה יתבצע בשני אופנים:טלפונית אל מול מוקד ההזמנות וקבלת אישור מהמוקד (אין להשאיר הודעות).

דמי הביטול הם 50% ממחיר הכרטיס.

ביטול מנוי: 
ניתן לבטל מנוי 14 יום לאחר רכישתו. ביחס למופעים שנוצלו, תשולם מלוא התמורה. דמי ביטול מנוי מסתכמים ל- 5% ממחיר המנוי.

ביטול הצגה:
באם בוטלה הופעה על ידי תיאטרון אלעד, יבוטל חיובו של הרוכש והוא זכאי לקבל החזר בגובה התשלום ששולם בעבור הכרטיס שהוזמן על-ידיו מבלי שתגבה ממנו עמלת ההזמנה. אם נדחתה הופעה למועד אחר, יהיה הכרטיס שבידי הרוכש תקף למועד ההופעה החדש, בכפוף להודעה שתימסר על-ידי תיאטרון אלעד, בהתאם למקום ההופעה ובהתאם לתאריך החדש של ההופעה. ביטול עסקה במקרה שההופעה נדחתה יתבצע בהתאם לתנאים הרשומים לעיל.

הגבלת אחריות
תיאטרון אלעד עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, תיאטרון אלעד אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. תיאטרון אלעד לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט. כמו כן, תיאטרון אלעד עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או נוזקה. יחד עם זאת, אין ביכולתו של תיאטרון אלעד להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או נוזקות באופן מוחלט. תיאטרון אלעד לא ישא, במישרין ו/או בעקיפין, בכל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או נוזקות. כל המידע הניתן באתר זה, וכן השירותים המוצעים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תיאטרון אלעד בקשר עם כך, לרבות בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

נפלה טעות סופר במידע הניתן באתר ו/או בתיאור הופעה או תיאור אחר כלשהו, לא יחייב הדבר את תיאטרון אלעד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי תיאטרון אלעד בשל הסתמכות על המידע שפורסם באתר, בין שנערך על ידי תיאטרון אלעד ובין שמקורו בספקים אחרים. 

תיאטרון אלעד לא ישא בכל נזק עקיף ו/או תוצאתי. אחריותו של תיאטרון אלעד בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של רוכש הכרטיסים.

אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי תיאטרון אלעד, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לתיאטרון אלעד שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

הפסקת פעילות
תיאטרון אלעד שומר לעצמו את הזכות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב להעניק שירות לכל משתמש או להפסיק את פעילות האתר ו/או מכירת הכרטיסים להופעות באמצעותו וללא כל התראה ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיו.

סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.

מדיניות פרטיות אלעד - תיאטרון אילת והערבה (ע"ר) (להלן: "תיאטרון אלעד")

נכון ליום: 1.11.2017

הפרטים האישיים, הנמסרים בעת ביצוע העסקה נשמרים ברשימת התפוצה של תיאטרון אלעד.

המשתמש מסכים בזאת כי עם ביצוע רכישה באתר, כתובת הדואר האלקטרוני שלו תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לתיאטרון אלעד זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י תיאטרון אלעד ולהעשרת תוכן האתר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). במידה והמשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, יוכל להסיר עצמו בכל עת על ידי פניה בכתב לחברה בכתובת: [email protected]

תיאטרון אלעד עשוי לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמו כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של מכירת הכרטיסים. תיאטרון אלעד יספק לחברות אלו את פריטי המידע הדרושים להן למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע זה לכל מטרה אחרת.

אתר תיאטרון אלעד משתמש ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד - "העוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות המשתמש האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע למשתמש כאשר "עוגיות" נשלחות אליו. 

מחלקת שיווק ומכירות של התיאטרון נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד תיאטרון אלעד ו/או מי מטעמו עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, לרבות כזו שתביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו. תיאטרון אלעד ממליץ למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו באינטרנט. לדוגמא, שינוי סיסמאות לעיתים קרובות, שימוש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, שימוש בדפדפן מאובטח ועוד.

יתכן ותיאטרון אלעד יתיר לחברות אחרות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או ישתמש במערכות מטעם חברות אחרות, בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות, שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר, ככל שישנן, עלולות להגיע ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות עוגיות במחשב המשתמש ועלולות לשבץ "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. יודגש כי השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.

תיאטרון אלעד ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטים אישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע משתמש באתר. במקרה זה ימסור תיאטרון אלעד את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. תיאטרון אלעד עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכול להיות אחראי בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן תיאטרון אלעד ממליץ בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.

תיאטרון אלעד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר זה.

המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון האתר ומדיניות פרטיות זו ותנאיהם ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים